Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Zawartość stron

Kompetencje, zakres działania i skład Powiatowej Rady Rynku Pracy określa art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Organizację i tryb działania Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy.


         Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Grajewie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie należy w szczególności:
 
  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;
  4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie;
  8. opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  9. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  10. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
 
Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.
Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie.
 
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w  Grajewie – kadencja  2023 - 2027

        W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie wchodzą osoby powoływane przez Starostę Powiatu Grajewskiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie na lata 2023 - 2027 został powołany Zarządzeniem Nr 21/2023 Starosty Grajewskiego z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grajewie.

 
Załączniki
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia - kadencja 2023-2027r. (pdf, 484 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę